В МУЗЕЙ ПО ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ АФИША
Опрос от Национального Музея →
Ваше мнение очень важно для нас!

Урилга. Национальный музей Бурятии приглашает на День Бурятского языка в Театре бурятской драмы

Урилга. Национальный музей Бурятии приглашает на День Бурятского языка в Театре бурятской драмы

Буряад Уласай Yндэhэн музей октябриин 28-да Буряад драмын театрта унгэрхэ «Буряад хэлэнэй hайндэр»-тэ урина.

Музей мэргэжэлтэд hонирхолтой наада бэлдээ. hэеы гэрээ ханын эбэртэ hуужа, hонин hорьмойгоо хɵɵрэлдэхэбди, урданайнгаа таабаринуудаа таалсахабди, шагай наадахабди. Урданай hэеы гэр соо юун байгааб, яажа хэрэглэгдээб, тэдээндэ хамаатай таабари таалсахабди.  Ерээрээгты, hонирхооройгты!  

Энэ таабаринууд, оньhон үгэнүүд музейн мэргэжэлтэн Сожилма Анчировагай (Хорчинова) оюутан ябахадань, хүгшэнь эжынь Будаева Янжима Будаевна (Агын тойрогой, hудэнтэ нютагай) суглуулжа бэлэглэhэн.

Мүнѳѳ тэрэ суглуулбариhаа нэгэ таабари таахыетнай эндэ орхинобди.

 

Дархи азарга далан урга шэрэбэ. Энэ юун бэ?

 

Театр соо уулзатараа!